The Sims 4 : SDW recommended (1)

(Pl) The Sims 4 pozwala na kreatywne budowanie.
Nie wszystkie wspaniałe dzieła w grze są dobrze znane i łatwe do wyszukania, dlatego postaramy się przedstawić Ci te mniej znane.

Tym razem ciekawe budynki sugerujące otoczenie „kaskady granitowe” autorstwa Kropki

The Sims 4 allows creative building.
(Eng) Not all the great works for the game are well known and easy to search for, which is why we will try to introduce you to the less known ones.


This time, interesting buildings sugesting the surroundings "granite cascades" by Kropka
The Sims 4 : Garage Front set (no cc paintings)


(Pl) Fotografie z gry (no cc) do wykorzystania jako drzwi garażu
Pobierz i przenieś plik do folderu "Tray".
W grze będzie wyświetlany jako pomieszczenie z obrazami

(Pl) Photos (no cc) to be used as a garage door
Download and transfer the file to the "Tray" folder.
In the game will be displayed as a room with pictures
The Sims 4 : Arisburg City + Download

(Eng) A new city for The Sims4 in the Scandinavian style.
Installation:
Download the file and paste it into the "saves" folder.
Enter the game and load the entry "Arisburg"

(PL) Nowe miasto dla The Sims4 w stylu skandynawskim.
Instalacja: 
Pobierz plik i wklej do folderu "saves".
Wejdź do gry i wczytaj zapis "Arisburg"


DOWNLOAD (simtopia.pl)
DOWNLOAD (simsdelsworld)


The Sims 4 : Los Simos City + Download

(Eng) A movie promoting Los Simos - new city modeled on Mexico style for 
The Sims 4

(Pl) Film promujący Los Simos - nowe miasto wzorowane na stylu meksykańskim dla 
The Sims 4(Download and move to folder "saves")


Los Simos City - new city for The Sims 4

(Eng. info) Discover Los Simos!
Los Simos city modeled on the city of Mexico. The city was planned in Oasis Springs.
You will find here colonial-style buildings, temples, modern skyscrapers and a great pyramid full of puzzles and treasures.
Below is a direct link to download the whole map with buildings in the form of a game save file - download file and move to "saves" folder.


(PL) Odkryj Los Simos! 
Los Simos wzorowane na mieście Meksyk. Miasto zostało zaplanowane w Oazie Zdrój. 
Znajdziecie tu budynki w stylu kolonialnym, świątynie, nowoczesne drapacze chmur oraz wielką piramidę pełna zagadek i skarbów.
Poniżej link bezpośredni do pobrania całej mapy z budynkami w formie pliku zapisu gry - wystarczy pobrać wrzucic plik luzem do folderu "saves" 


(download and move to folder "saves")
The Sims 4 : B.D.House

(Eng) Cooperated with Bobas52
A modern house offers many entertainments and hobbies. The inspiration for the building became the interiors by Bob52, which was used in the project.

(PL) Wspólna praca z Bobas52
Nowoczesny dom oferuje wiele rozrywek i hobby. Inspiracją dla budynku stały się wnętrza autorstwa Boba52, które wykorzystano w projekcie.


*Unzip and move to folder "Tray"
The Sims 4 : L.S.Plaza Hotel

(Eng) A luxury though free hotel for Los Simos City.
Apartments on the 5,6,7 and 8th floor and the rooftop swimming pool.
In addition to the skyscraper, there are also old traditional buildings here. Inside the library and Pub.

(Pl) Luksusowy choć darmowy hotel dla Los Simos City.
Apartamenty na 5,6,7 i 8 piętrze oraz basen na dachu.
Oprócz wieżowca z hotelem sa tu także tradycyjne budynki mieszczące bibliotekę i Pub.
*Unzip and move to folder "Tray"